Söwda we hyzmatlar bölümi

Söwda bölümi / 05.10.2016

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy netijesinde Türkmenistanyň  ...

Gurluşyk bölümi

Gurluşyk bölümi / 05.10.2016

Telekeçileri giň möçberli şäher gurluşyk maksatnamasynyň, şeýle hem ýurdumyzyň sebitleriniň ilatynyň durmuş derejesini özgertmek maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşýar.

Senagat, ulag we aragatnaşyk bölümi

Senagat önümçiligi bölümi / 05.10.2016

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy netijesinde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilen gününden bäri  geçen sekiz ýylyň dowamynda Söwda we hyzmatlar pudagynda-da  beýleki pudaklar bilen bir hatarda beýik sepgitlere ýetildi.

Oba hojalygy we agrosenagat toplumy bölümi

Oba hojalyk / 05.10.2016

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Oba hojalygy we Agrosenagat toplumy bölümi döwletimiziň oba hojalyk syýasatynyň durmuşa geçirilişinde hususy taraplary çekmek, olaryň işjeňleginiň ýokarlanmagyna goldaw bermek bilen, birleşmäniň oba hojalyk we AST boýunça syýasatyny alyp barýar. 

Täzelikler

AZIÝA HALKARA DEMIR ÝOL GEÇELGESINIŇ «ALTYN HALKASY»

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen Türkmenistan döwletimizde ulag ulgamyny ösdürmek....


Täze aý

Şanly Garaşsyzlygymyzyň 25 ýyllygy mynasybetli  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň....