Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine agza bolmany gaýra goýmaň! Siziň işewürligiňiz üçin biziň mümkünçiliklerimizden we hyzmatlarymyzdan şu gün peýdalanyp başlaň!


Biziň Hyzmatlarymyz

Telekeçilik mekdebi

Size we siziň işgär toparlaryňyza dürli ugurda okuw hyzmaty berýäris.

Karz amallarynda kömek

Karz alma işlerinde size ähli ugurda kömek

Emläk almak

Emläk almak işinide ýeňilikler

Maslahat işleri

Biziň bilen ähli ugurda maslahatlaşyp bilersiňiz

Hukuk kömegi

Telekeçilik haklaryňyzy goramakda size ähli ugurdan kömek edýäris.

Logistika we ýük daşamalar

Logistika we ýük daşamalar hyzmaty

Ätiýaçlandyryş

Ätiýaçlandyryş hyzmaty


22060+
10
2265+
20000

Biziň Taslamalarymyz

Hyzmatdaşlar