Milli ykdysadyýetimiziň çalt depginler bilen ösmeginde türkmen telekeçileriň hyzmaty uludyr.

- Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow

Ata Watanymyzy ýokary depginler bilen ösdürmek, ykdysadyýetimizi pugtalandyrmak ugrunda zähmetsöýer halkymyzyň alyp barýan beýik işlerine telekeçilerimiz mynasyp goşant goşýar.

- Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow

Telekeçiler ýurdumyzyň altyn gaznasydyr.

- Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow

Biz öz milli telekeçilerimiziň alyp barýan giň gerimli işlerine guwanmaga haklydyrys.

- Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow

Telekeçilerimiziň öndürýän ýokary hilli önümleri, guran ajaýyp binalary, haryt bazarynyň bolçulygyny döretmekde bitiren işleri bizi guwandyrýar.

- Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow

Ýurdumyzyň içerki bazarlaryny ýokary hilli taýýar önümler bilen üpjin etmekde telekeçileriň orny barha ýokarlanýar.

- Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow

Ýurdumyzyň ösüşine hususy pudagyň uly goşant goşýandygyny aýratyn bellemek isleýärin.

- Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow

Telekeçilerimiz ähli pudaklarda başarnyklaryny görkezip, yhlasly zähmet çekýärler we uly üstinlikleri gazanýarlar.

- Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow

Ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz pudagyny çalt depginler bilen ösdürmeli.

- Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow

Hususy telekeçilik häzirki döwürde ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň we jemgyýetiniň durmuşynyň aýrylmaz bir bölegine öwrülýär.

- Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow

TUIE news and events

New items of domestic production

Our achievements

26530+ Entrepreneurs
13 years with you
2265+ projects completed successfully
80300 - entrepreneurs trained

Subscribe to the newsletter and events