Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň oba hojalyk önümçiligi we olary gaýtadan işlemek bilen  meşgullanýan agzalarymyz tarapyndan ýurdumyzda azyk howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işlere özleriniň mynasyp goşantlaryny goşýarlar.

Şu günki güne çenli biziň agzalarymyz tarapyndan gök-bakja we beýleki azyk önümleriniň bol mukdaryny öndürip, öz önümlerini elýeter bahadan halka hödürleýärler.

Häzirki wagtda agzalarymyz tarapyndan ýyladyşhanalarda ýetişdirilýän gök önümleriň her günde onlarça tonnasy Russiýa, Gazagystan döwletine eksport edildi.

Olardan:

Ýerine ýetirilýän işleriň çäginde agzalarymyz tarapyndan öndürilýän towuk ýumurtgasyny Owganystan döwletine eksporta başladylar.

Hyzmatlarymyz:

• Önüm öndürijileriň hukuklary

• Oba hojalyk ekinleri ösdürip ýetişdirmegiň, oba hojalyk mallaryny we guşlary idemegiň düzgünleri

• Maldarçylykda täze tilsimatlaryň ornaşdyrylmagy

• Maldarçylyk, guşçylyk we ekerançylyk ulgamyndaky soňky täzelikler

• Oba hojalyk önümlerde gaýtadan işlemekde gazanylýan netijeler

• Agro senagat toplumynda bazar gatnaşygyny

• Oba hojalyk önümlerinde eksport mümkinçiligini artdyrmak

• Oba hojalyk önümlerinde bäsleşige ukyply önümleri öndürmek

• Önüm öndürijiler arasynda özara hyzmatdaşlygy sazlamak