Türkmen telekeçileri ýewropa kärdeşleri üçin işewürlik-teklipleri taýýarlaýarlar.

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde şu ýyl Wena şäherinde geçirilýän Türkmen-awstriýa işewür-forumyna taýýarlyk işleri alnyp barylýar.

Ýewropa işewürligiň wekilleri bilen duşuşyga, söwda aragatnaşyklary we maýa goýum hyzmatdaşlygynyň işjeňleşdirilmegine gönükdirilen teklipler toplumy taýýarlanylýar.

Türkmen telekeçileri tarapyndan amala aşyrylýan iri taslamalary hasaba alyp, işewür forumyň gatnaşyjylarynyň ara alyp maslahatlaşmak üçin, Türkmenistanyň erkin ykdysady zolaklarynda, mineral dökünleri, şeýle hem nebit himiýa we gaz himiýa önümleri öndürmek boýunça zawodlaryň gurluşygynda, bilelikdäki innowasion önümçilikleri döretmekde hyzmatdaşlygyň degişli ugurlary maslahatlaşylar.

Özara gatnaşyklaryň gelejegi bolan pudaklaryň arasynda peýdaly magdanlary gazyp almak we ýokary tehnologiki taýdan işläp taýýarlamak kärhanalary, magdan gazyp alyjy we kagyz senagaty, logistika, tekstil we gön önümçiligi bolup durýar.

Himiýa senagaty, metal däl mineral önümleri (aýna, keramika we beý.)  taýýarlamakda Ýewropa, şol sanda Awstriýa tehnologiýalaryny almak wajyp hasaplanylýar. Awstriýanyň we beýleki Ýewropa ýurtlarynyň tejribesini oba hojalyk pudagynda we eti gaýtadan işlemek pudagynda özara bähbitli gatnaşyklar üçin esas bolup hyzmat edýär.

TSTB-niň agzalarynyň ösüp gelýän eksport mümkinçiliklerini hasaba almak bilen, türkmen önümlerini, hususan-da gök önümleri Ýewropa ýurtlarynyň bazarlaryna çykarmak, Awstriýa bilen gönüden-göni aragatnaşyklary ýola goýmak meseleleri ara alynyp maslahatlaşmak meýilleşdirilýär.

Gelejekki duşuşyk Awstriýaly işewürler bilen işewürlik hyzmatdaşlygy köpugurly ösdürmekde we umuman, Türkmenistan we Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky gatnaşygy mundan beýläk işjeňleşdirmek üçin wajypdyr.