Şähryslam boýunça ýol görkeziji kitapça çap edildi.

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi Şähryslam taryhy-medeni ýadygärlik boýunça Ýol görkeziji kitapçany çap etdiler.

“Ylym” çaphanasynda türkmen, iňlis we rus dillerinde neşir edilen Ýol görkeziji kitapçanynyň daşlygynyň aşagynda orta asyryň gadymy şäher harabaçylygy barada maglumatlar we olara degişli suratlar ýerleşdirilen.

Täze neşir hem hünärmenlere hem-de okyjylar we taryhy söýüjileriň iň giň toparyna gönükdirilendir.

Biziň günlerimizde bir wagt iň wajyplaryň biri bolan bu galanyň harabaçylygy Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň edara merkezinden demirgazyga 20 kilometrde, gum depeleriniň arasynda ýerleşýär.

Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyjy bilen 2017-nji ýylda Şähryslam ýadygärliginde täze arheologiki gazuw-agtaryş işlerine badalga berildi. Bu işler ylmy maglumatlary ähmiýetli giňeltmäge we onuň maddy medeniýetini giňişleýin suratlandyrmaga mümkinçilik berdi.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi Şähryslam gadymy şäher harabaçylygynda arheologiki gazuw-agtaryş işleri boýunça taslamanyň ähli maddy bölegini öz üstüne aldy, bu bolsa TYA arheologiýa we etnografiýa Institutynyň hünärmenlerine işleriň uly göwrümini amala aşyrmaga mümkinçilik berdi.

Ýol görkeziji kitapçanynyň sahypalarynda gazuw-agtaryş işleriniň güýz-ýaz möwsüminde ýüze çykarylan artefaktlar görkezildi. Bu orta asyrda Türkmenistanyň çäkleri boýunça geçen Beýik Ýüpek ýolunyň kerwen ugurlarynyň boýunda ýerleşen iri merkezleriň maddy medeniýetini, senetçiligini we däp-dessurlarynyň özboluşlylygyny mundan beýläk ylmy esasda öwrenmek üçin maglumat çeşmesi bolup hyzmat edýän deňi-taýy bolmadyk binagärçilik desgalary we taryhy ýädigärlikdir.

Milli taryhy-medeni mirasy ýaýbaňlaşdyrmak boýunça bu wajyp iş 2018-nji ýylyň “Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolynyň ýüregi” diýen şygaryň mazmunynda aýratyn ähmiýete eýe bolýar we gürrüňsiz, biziň ýurdymyza syýahatçylaryň has köp sanyny çekmäge ýardam eder.

Giňişleýin maglumat