TSTB
TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGY KOREÝA RESPUBLIKASYNDA IŞEWÜRLER MASLAHATYNA GATNAŞDY
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">Kore&yacute;a Respublikasyna resmi saparynyň &ccedil;&auml;klerinde 29-njy no&yacute;abrda T&uuml;rkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Kore&yacute;a Respublikasynda işew&uuml;rler maslahatyna gatnaşdy we &yacute;urduň &ouml;ňdebaryjy kompani&yacute;alarynyň &yacute;olbaş&ccedil;ylary bilen birn&auml;&ccedil;e duşuşyklary ge&ccedil;irdi.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Kore&yacute;anyň Halkara s&ouml;wda assosiasi&yacute;asynyň (KITA) prezidenti Kristofer Ku duşuşygy a&ccedil;yp, kore&yacute;aly işew&uuml;rler bilen wagt tapyp duşuş&yacute;andygy &uuml;&ccedil;in hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa hoşallyk bildirdi we iki dostlukly &yacute;urduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary bo&yacute;un&ccedil;a pikir alyşmak m&uuml;mkin&ccedil;iliginiň d&ouml;r&auml;ndigine şatdygyny nygtady.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Soňra jenap Kristofer Ku Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygyny şu gezekki duşuşyga gatnaş&yacute;an kompani&yacute;alaryň we degişli d&uuml;z&uuml;mleriň &yacute;olbaş&ccedil;ylary bilen tanyşdyryp, bu kompani&yacute;alaryň her biriniň alyp bar&yacute;an işleri, h&auml;zirki wagta &ccedil;enli amala aşyran taslamalary barada g&uuml;rr&uuml;ň berdi. Şolaryň hatarynda &ldquo;Hyundai Engineering&rdquo;, &ldquo;Hyundai Corporation&rdquo;, &ldquo;Hyundai Motors&rdquo;, G&uuml;norta Kore&yacute;anyň &ldquo;KEXIM&rdquo; eksport-import banky, &ldquo;LX International Corp.&rdquo;, &ldquo;Omnisystem Co Ltd&rdquo;, &ldquo;Daewoo Engineering and Construction&rdquo; kompani&yacute;alary, Kore&yacute;a Respublikasynyň Deňiz enjamlary ylmy-barlag instituty, (KOMERI), &ldquo;MESCO&rdquo;, Kore&yacute; lukman&ccedil;ylygyny &ouml;sd&uuml;rmek bo&yacute;un&ccedil;a milli instituty, K&yacute;ongbuk milli uniwersitetiniň &yacute;anyndaky &ldquo;Chilgok&rdquo; klinikasy, &ldquo;KITECH&rdquo; konwergent tehnologi&yacute;alar merkezi, &ldquo;KD Navien&rdquo; d&uuml;z&uuml;mi bar.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow kore&yacute; kompani&yacute;alarynyň we olaryň t&uuml;rkmen hyzmatdaşlarynyň gatnaşmagynda duşuşyk ge&ccedil;irmek baradaky bilelikd&auml;ki teklibe &yacute;okary baha ber&yacute;&auml;ndigini belledi we bu duşuşygyň hyzmatdaşlygyň m&uuml;mkin&ccedil;ilikleri barada pikir alyşmaga oňyn şerti d&ouml;redendigini a&yacute;tdy. Ol gatnaşyklary mundan be&yacute;l&auml;k-de me&yacute;illeşdirmek hem-de iki tarapyň hem anyk isleglerini we maksatlaryny bilmek &uuml;&ccedil;in m&uuml;mkin&ccedil;ilikleri ber&yacute;&auml;r.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Duşuşyga şe&yacute;le uly wekil&ccedil;ilikli d&uuml;z&uuml;miň gatnaşmagy Kore&yacute;a Respublikasynyň işew&uuml;rler bileleşiginiň T&uuml;rkmenistana uly gyzyklanma bildir&yacute;&auml;ndigini g&ouml;rkez&yacute;&auml;r. Şe&yacute;le hem d&auml;p bolan hyzmatdaşlygy berkitm&auml;ge we t&auml;ze gatnaşyklary &yacute;ola go&yacute;maga m&uuml;mkin&ccedil;ilik d&ouml;red&yacute;&auml;r. H&auml;zirki d&ouml;w&uuml;rde &ouml;n&uuml;m&ccedil;ilik, tehnologi&yacute;alar we ma&yacute;a go&yacute;um ugurlarynda T&uuml;rkmenistan bilen Kore&yacute;a Respublikasynyň hyzmatdaşlygyny d&uuml;&yacute;pli giňeltmek &uuml;&ccedil;in giň m&uuml;mkin&ccedil;ilikleriň a&ccedil;yl&yacute;andygyna ynan&yacute;aryn di&yacute;ip, hormatly Arkadagymyz belledi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Hormatly Arkadagymyz milli &ouml;n&uuml;mi &ouml;nd&uuml;rmekde ma&yacute;a go&yacute;umlaryň pa&yacute;ynyň depginli &ouml;s&yacute;&auml;ndigini a&yacute;dyp, ma&yacute;a go&yacute;um taslamalarynyň we bilelikd&auml;ki k&auml;rhanalaryň sanynyň k&ouml;pel&yacute;&auml;ndigine, daşary s&ouml;wda dolanyşygynyň m&ouml;&ccedil;beriniň art&yacute;andygyna &uuml;nsi &ccedil;ekdi. Halkara &yacute;agda&yacute;lardaky &ccedil;ylşyrymly me&yacute;illere garamazdan, &yacute;urdumyzda jemi i&ccedil;erki &ouml;n&uuml;miň durnukly &ouml;s&uuml;şi &uuml;pj&uuml;n edil&yacute;&auml;r. Bu g&ouml;rkeziji şu &yacute;ylyň ge&ccedil;en on a&yacute;ynyň jemleri bo&yacute;un&ccedil;a 6,2 g&ouml;terim boldy.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">T&uuml;rkmenistanyň halkara hukugyň kadalaryna la&yacute;yk getirilen kanun&ccedil;ylyk bin&yacute;adynyň daşary &yacute;urt ma&yacute;a go&yacute;ujylaryny &ccedil;ekmekde uly orun e&yacute;ele&yacute;&auml;ndigini bell&auml;p, Gahryman Arkadagymyz &yacute;urdumyzda salgyt salmak, ma&yacute;a go&yacute;umlar, erkin teleke&ccedil;ilik babatda netijeli kanunlaryň kabul edilendigini nygtady.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">K&ouml;p&yacute;yllyk hyzmatdaşlygyň anyk netijeleri barada a&yacute;dyp, Gahryman Arkadagymyz iki tarapyň m&uuml;mkin&ccedil;ilikleriniň has-da netijeli ulanylyp bilinjekdigini, munuň, ozaly bilen, T&uuml;rkmenistanyň ykdysady&yacute;etini diwersifikasi&yacute;alaşdyrmagy, &yacute;okary tehnologi&yacute;aly &ouml;n&uuml;m&ccedil;ilikleri d&ouml;retmegi &ouml;z i&ccedil;ine al&yacute;andygyny, energetika, ulag, kommunikasi&yacute;a ulgamlarynda iri milli we halkara &uuml;pj&uuml;n&ccedil;ilik taslamalaryny amala aşyrmagy g&ouml;z &ouml;ň&uuml;nde tut&yacute;andygyny belledi. Kore&yacute;aly hyzmatdaşlaryň T&uuml;rkmenistanda d&ouml;wrebap ulag &uuml;pj&uuml;n&ccedil;ilik ulgamlaryny, hususan-da, demir &yacute;ol &uuml;pj&uuml;n&ccedil;ilik ulgamlaryny d&ouml;retmek taslamalaryna gatnaşmak m&uuml;mkin&ccedil;iligini &ouml;wrenmegiň zerurdygyna &uuml;nsi &ccedil;ekip, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy G&uuml;ndogar &mdash; G&uuml;nbatar we Demirgazyk &mdash; G&uuml;norta ugurlary bo&yacute;un&ccedil;a Azi&yacute;anyň, &Yacute;ewropanyň hem-de &Yacute;akyn G&uuml;ndogaryň bazarlaryna &ccedil;ykmak bilen, sebitara &uuml;staşyr ulag ge&ccedil;elgelerini d&ouml;retmek babatda hyzmatdaşlygyň &auml;hmi&yacute;etlidigini nygtady.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Kore&yacute;a Respublikasynyň h&auml;zirki d&ouml;w&uuml;rde d&uuml;n&yacute;&auml;niň iň iri mali&yacute;e merkezleriniň biridigini bell&auml;p, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy mali&yacute;e ulgamyny, mali&yacute;e-karz edaralaryny, &auml;ti&yacute;a&ccedil;landyryş kompani&yacute;alaryny we biržalary d&ouml;retmek we işletmek bo&yacute;un&ccedil;a G&uuml;norta Kore&yacute;anyň &uuml;st&uuml;nlikli tejribesiniň biziň &uuml;&ccedil;in &ouml;r&auml;n gyzyklydygyny a&yacute;tdy.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">T&uuml;rkmenistanyň ykdysady strategi&yacute;asy jemi i&ccedil;erki &ouml;n&uuml;miň m&ouml;&ccedil;berinde hususy pudagyň k&auml;rhanalarynyň pa&yacute;yny tapgyrla&yacute;yn artdyrmagy g&ouml;z &ouml;ň&uuml;nde tut&yacute;ar. 2008-nji &yacute;ylda d&ouml;redilen &yacute;urdumyzyň Senagat&ccedil;ylar we teleke&ccedil;iler birleşmesi h&auml;zirki d&ouml;w&uuml;rde kuwwatly işew&uuml;rler birleşmesi bolmak bilen, milli ykdysady&yacute;etimiziň esasy pudaklarynyň birn&auml;&ccedil;esinde iş alyp bar&yacute;ar. Şunuň bilen baglylykda, biz işew&uuml;rlik alyşmalaryny işjeňleşdirmegi, ol &yacute;a-da be&yacute;leki taslamalara gatnaşmak m&uuml;mkin&ccedil;iligini &ouml;wrenmek &uuml;&ccedil;in işew&uuml;rler toparlarynyň we kompani&yacute;alaryň &yacute;urdumyzda ge&ccedil;iril&yacute;&auml;n sergilere, &yacute;armarkalara gatnaşmaklaryny, teleke&ccedil;ileriň maksatly saparlarynyň guralmagyny m&ouml;h&uuml;m hasapla&yacute;arys di&yacute;ip, hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow s&ouml;z&uuml;ni dowam etdi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">T&uuml;rkmenistan Kore&yacute;a Respublikasyna &ouml;z&uuml;niň ileri tut&yacute;an ykdysady hyzmatdaşy h&ouml;km&uuml;nde gara&yacute;ar. Bu &yacute;urt bilen uzak m&ouml;hletli, strategik geljege g&ouml;n&uuml;kdirilen gatnaşyklary &yacute;ola go&yacute;magy maksat edin&yacute;&auml;r. H&auml;zirki d&ouml;w&uuml;rde a&ccedil;yl&yacute;an hakyky m&uuml;mkin&ccedil;ilikleriň bardygyny nygtap, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy &yacute;urdumyzyň &auml;hli ugurlar bo&yacute;un&ccedil;a giň hem-de gyzyklanma d&ouml;red&yacute;&auml;n gatnaşyklara ta&yacute;&yacute;ardygyny a&yacute;tdy. Şe&yacute;le &ccedil;emeleşme ikitarapla&yacute;yn hyzmatdaşlygyň ileri tutul&yacute;an we geljegi uly ugurlary baradaky gara&yacute;yşlarda hem, &auml;hlumumy ykdysady &ouml;s&uuml;ş me&yacute;illeri baradaky gara&yacute;yşlarda hem &ouml;zara d&uuml;ş&uuml;nişmegiň has &auml;şg&auml;rdigi bilen şertlendiril&yacute;&auml;r. Men bu duşuşyga Kore&yacute;a Respublikasynyň işew&uuml;r toparlarynyň biziň &yacute;urdumyz bilen ykdysady we ma&yacute;a go&yacute;um gatnaşyklaryny pugtalandyrmakda t&auml;ze m&ouml;h&uuml;m &auml;dim h&ouml;km&uuml;nde baha ber&yacute;&auml;rin. Onuň &ccedil;&auml;klerinde geljekde bilelikde iş alyp barmak &uuml;&ccedil;in oňyn esas boljak en&ccedil;eme m&ouml;h&uuml;m resminamalara gol &ccedil;ekiler di&yacute;ip, Gahryman Arkadagymyz a&yacute;tdy.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">H&auml;zirki sapar we ge&ccedil;irilen duşuşyklar kore&yacute;aly hyzmatdaşlarymyzyň T&uuml;rkmenistan bilen ysnyşykly hyzmatdaşlyk etmek me&yacute;illeriniň hakykydygyna hem-de esaslydygyna ynamymyzy tassykla&yacute;ar. Bu bolsa t&uuml;rkmen tarapyndan doly goldanyl&yacute;ar we bilelikde işlem&auml;ge ta&yacute;&yacute;arlygy alamatlandyr&yacute;ar. Bellenilişi &yacute;aly, kore&yacute; işew&uuml;rliginiň T&uuml;rkmenistanda netijeli işlemegi &uuml;&ccedil;in amatly şertler d&ouml;rediler.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Soňra duşuşyga gatnaş&yacute;an &ouml;ňdebaryjy kore&yacute; kompani&yacute;alarynyň &yacute;olbaş&ccedil;ylary &ccedil;ykyş etdiler. Olar Kore&yacute;a Respublikasyna resmi saparyň &ccedil;&auml;klerinde duşuşmaga wagt tapandygy &uuml;&ccedil;in Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygyna t&uuml;&yacute;s &yacute;&uuml;rekden hoşallyk bildirdiler.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Soňra iki &yacute;urduň ugurdaş d&uuml;z&uuml;mleriniň we işew&uuml;r toparlarynyň arasynda ikitarapla&yacute;yn resminamalara gol &ccedil;ekmek dabarasy boldy. Şolaryň hatarynda T&uuml;rkmenistanyň Senagat&ccedil;ylar we teleke&ccedil;iler birleşmesi bilen Kore&yacute;anyň halkara s&ouml;wda assosiasi&yacute;asynyň arasynda &ouml;zara d&uuml;ş&uuml;nişmek hakynda &Auml;htnama; T&uuml;rkmenistanyň D&ouml;wlet serhet gullugy bilen &ldquo;Hyundai Corporation&rdquo; kompani&yacute;asynyň arasynda &ouml;zara d&uuml;ş&uuml;nişmek hakynda &Auml;htnama; T&uuml;rkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň &yacute;anyndaky Ulag we kommunikasi&yacute;alar agentliginiň &ldquo;T&uuml;rkmenawtoulaglary&rdquo; agentligi bilen &ldquo;Hyundai Corporation&rdquo; kompani&yacute;asynyň arasynda s&ouml;wda-ykdysady, ylmy we tehniki hyzmatdaşlygy giňeltmek barada &ouml;zara d&uuml;ş&uuml;nişmek hakynda &Auml;htnama; T&uuml;rkmenistanyň Suw hojalygy baradaky d&ouml;wlet komiteti bilen &ldquo;Hyundai Corporation&rdquo; kompani&yacute;asynyň arasynda &ouml;zara d&uuml;ş&uuml;nişmek hakynda &Auml;htnama; T&uuml;rkmenistanyň Senagat&ccedil;ylar we teleke&ccedil;iler birleşmesi bilen Kore&yacute;a Respublikasynyň &ldquo;Hyundai Engineering&rdquo; kompani&yacute;asynyň arasynda Balkan wela&yacute;atynda ammiak we karbamid &ouml;nd&uuml;r&yacute;&auml;n zawodyň taslamasyny d&uuml;zmek, enjamlary bilen &uuml;pj&uuml;n etmek we gurmak barada &ouml;zara d&uuml;ş&uuml;nişmek hakynda &Auml;htnama; &ldquo;T&uuml;rkmenhimi&yacute;a&rdquo; d&ouml;wlet konserni bilen &ldquo;Daewoo Engineering and Construction&rdquo; kompani&yacute;asy bilen gizlinlik hakynda Ylalaşyk we &ouml;zara d&uuml;ş&uuml;nişmek hakynda &Auml;htnama bar.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Duşuşygyň ahyrynda Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow &yacute;ygnananlara işlerinde &yacute;ene-de bir gezek &uuml;st&uuml;nlik arzuw etdi.</span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin