TSTB
AŞGABATDA GEÇIRILEN TÜRKMEN-AWSTRIÝA IŞEWÜRLIK MASLAHATYNDA IKI ÝURDUŇ KOMPANIÝALARY ŞERTNAMA BAGLAŞDYLAR
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">Aşgabat ş&auml;herinde 29-njy no&yacute;abrda iki &yacute;urduň d&ouml;wlet we işew&uuml;r toparlarynyň wekillerini bir &yacute;ere jeml&auml;n T&uuml;rkmen-awstri&yacute;a işew&uuml;rlik maslahaty ge&ccedil;irildi. Bu &ccedil;&auml;r&auml;ni T&uuml;rkmenistanyň S&ouml;wda-senagat edarasy bilen Awstri&yacute;a Respublikasynyň Federal ykdysady edarasy bilelikde guradylar.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Şu gezekki duşuşyga gatnaşmak &uuml;&ccedil;in Awstri&yacute;anyň maşyngurluşyk, bilim, sanly ulgam we elektron programma &uuml;pj&uuml;n&ccedil;iligi ulgamlaryna &yacute;&ouml;riteleşen d&ouml;wlet edaralarynyň, kompani&yacute;alarynyň &yacute;olbaş&ccedil;ylaryndan hem-de wekillerinden ybarat bolan wekili&yacute;et pa&yacute;tagtymyza geldi. T&uuml;rkmen tarapyndan foruma birn&auml;&ccedil;e ministrlikleriň hem-de pudak edaralarynyň wekilleri, Senagat&ccedil;ylar we teleke&ccedil;iler birleşmesiniň agzalary gatnaşdylar.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Duşuşygyň g&uuml;n tertibine iki &yacute;urduň bar bolan &auml;girt uly s&ouml;wda-ykdysady kuwwaty bilen baglylykda, T&uuml;rkmenistanyň we Awstri&yacute;anyň pudak edaralarynyň hem-de işew&uuml;r toparlarynyň &ouml;zara b&auml;hbitli hyzmatdaşlygynyň geljegi uly ugurlary, hususan-da, senagat, energetika, oba hojalygy we ulag ulgamlaryndaky hyzmatdaşlyk bilen bagly meseleler girizildi. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Duşuşygyň dowamynda ykdysady&yacute;etiň d&uuml;rli ugurlarynda we ma&yacute;a go&yacute;umlarda, &yacute;okary tehnologi&yacute;alar ulgamynda gatnaşyklary t&auml;ze derej&auml; &ccedil;ykarmagyň &yacute;ollary, s&ouml;wda dolanyşygyny giňeltmegiň m&uuml;mkin&ccedil;ilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy, bilelikd&auml;ki işler &uuml;&ccedil;in anyk me&yacute;ilnamalar kesgitlenildi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Awstri&yacute;a tarapyndan duşuşyga gatnaşyjylar ikitarapla&yacute;yn hyzmatdaşlygyň okgunly &ouml;sd&uuml;rilmegi bilen baglylykda, forumyň uly &auml;hmi&yacute;etini bellediler hem-de parahat&ccedil;ylyk d&ouml;redijilikli sy&yacute;asaty yzygiderli amala aşyr&yacute;an T&uuml;rkmenistana d&uuml;n&yacute;&auml; jemgy&yacute;et&ccedil;iliginiň barha art&yacute;an gyzyklanmasyny nygtadylar. T&uuml;rkmen tarapyndan &ccedil;ykyş edenler daşary &yacute;urtly k&auml;rdeşlerini &yacute;urdumyzdaky amatly makroykdysady, &ouml;z&uuml;ne &ccedil;ekiji ma&yacute;a go&yacute;um &yacute;agda&yacute;y, teleke&ccedil;iligi &ouml;sd&uuml;rmegiň m&ouml;h&uuml;m ugurlary bilen tanyşdyryp, d&ouml;wletimizde amala aşyryl&yacute;an we T&uuml;rkmenistanyň d&uuml;n&yacute;&auml; ykdysady ulgamyna mundan be&yacute;l&auml;k-de &uuml;st&uuml;nlikli goşulyşmagyna bin&yacute;at d&ouml;red&yacute;&auml;n hem-de halkara hyzmatdaşlygy giňeltmek &uuml;&ccedil;in uly m&uuml;mkin&ccedil;ilikleri a&ccedil;&yacute;an &ouml;zgertmeler barada habar berdiler.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Ge&ccedil;en forumyň &ccedil;&auml;klerinde T&uuml;rkmenistanyň we Awstri&yacute;anyň ministrlikleriniň, edaralarynyň, hususy kompani&yacute;alarynyň hem-de teleke&ccedil;ileriniň arasynda ikitarapla&yacute;yn duşuşyklar ge&ccedil;irildi. Olaryň dowamynda resminamalara gol &ccedil;ekildi, t&auml;ze gatnaşyklaryň &yacute;ola go&yacute;ulmagy babatda ylalaşyldy, hyzmatdaşlygy &ouml;sd&uuml;rmegiň m&uuml;mkin&ccedil;ilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">S&uuml;&yacute;ji-k&ouml;ke &ouml;nd&uuml;r&yacute;&auml;n &ldquo;Balam&rdquo; hususy k&auml;rhanasy bilen &ldquo;Akras Flavours GmbH&rdquo; kompani&yacute;asynyň arasynda, şe&yacute;le-de T&uuml;rkmenistanyň &ldquo;Halk market&rdquo; supermarketler toplumy bilen Awstri&yacute;a-t&uuml;rkmen jemgy&yacute;etiniň arasynda şertnamalar baglaşyldy.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Şe&yacute;le duşuşyklaryň ge&ccedil;irilmegi netijeli hyzmatdaşlygy mundan be&yacute;l&auml;k-de &ouml;sd&uuml;rmek &uuml;&ccedil;in bitewi bin&yacute;ady d&ouml;retm&auml;ge g&ouml;n&uuml;kdirilen umumy &ccedil;emeleşmeleri işl&auml;p ta&yacute;&yacute;arlamaga &yacute;ardam ber&yacute;&auml;r. 30-njy no&yacute;abrda T&uuml;rkmen-awstri&yacute;a bilelikd&auml;ki toparynyň nobatdaky 11-nji mejlisiniň dowamynda hyzmatdaşlygyň geljekki wezipelerini ara alyp maslahatlaşmak işi dowam eder.</span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin